Administrator danych osobowych Ochrona danych osobowych to jeden z ważniejszych obszarów funkcjonowania każdej organizacji. Bezpieczeństwo danych osobowych ma istotne znaczenie dla osób, których dane dotyczą, jak i dla podmiotów je przetwarzających. Za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych odpowiedzialny jest każdy administrator danych osobowych w Zielonej Górze i okolicy. Administrator danych osobowych – kto nim jest zgodnie z RODO? Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą administratorem danych osobowych jest sam przedsiębiorca. Nasza Kancelaria od lat zajmuje się profesjonalnym wspieraniem administratorów danych osobowych w Zielonej Górze i okolicy w realizacji ich obowiązków wynikających z RODO. Obowiązki administratora danych osobowych Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą. Dane osobowe mogą być zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne dla celu w którym są przetwarzane. Dane osobowe, które przetwarza administrator danych osobowych muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane a dane nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania muszą być niezwłocznie usuwane lub podlegać sprostowaniu. Prawodawca nakłada na administratora danych osobowych obowiązek przechowywania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu, w którym są przetwarzane. Administrator danych osobowych musi zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator danych osobowych uwzględniając charakter, zakres kontekst i cel przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i aktualizacji. Administrator danych osobowych ma także obowiązek prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych we wskazanych w RODO przypadkach ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych (IOD). Jeżeli zgodnie z treścią RODO administrator danych osobowych nie musi wyznaczać Inspektora ochrony danych w organizacji może on wybrać tzw. model uproszczony nie wymagający tak silnego nadzoru. Kancelaria Inspektora Ochrony Danych w Zielonej Górze Każdy administrator danych osobowych w Zielonej Górze i okolicy, niezależnie od tego czy ma obowiązek powołania IOD, czy też go nie ma, może skorzysta z naszej oferty. Warto podkreślić, że w przypadku ochrony danych osobowych zawsze będziemy mieli do czynienia z procesem, czyli działaniem ciągłym, okresowo powtarzającym się a nie z działaniem jednorazowym. Część administratorów danych osobowych wychodzi z założenia, że wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w organizacji jest projektem, który ma swój początek, przebieg i koniec. Tak nie jest – ochrona danych osobowych, to szereg działań, które nie maja końca, muszą być ciągle doskonalone i dostosowywane do zmieniających się warunków prawnych i faktycznych. Profesjonalnie zaplanujemy właściwe działania, które będą kluczem do skutecznego wdrożenia systemu bezpieczeństwa danych osobowych.

P. U. "GRAFRED" Kancelaria Inspektora Ochrony Danych Zielona Góra

Adres:
Wojska Polskiego 25/907
65-950 Zielona Góra

Tel.: +48 601499272, +48 68 4151372
E-mail: kancelaria_iod@abi-24.com.pl

Oferta

RODO nakłada na Administratora Danych Osobowych szereg obowiązków. Kierującym organizacjami, często trudno znaleźć czas, w nawale rozmaitych obowiązków, na dopilnowanie wszystkich aspektów ochrony danych osobowych. Do nich właśnie skierowana jest oferta- outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych lub inne formy wsparcia (propozycja dla firm, które zdecydowały się wyznaczyć IOD wewnątrz organizacji, ale chcą zapewnić mu dodatkowe wsparcie prawne).

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

Usługa dla organizacji, które nie wyznaczyły IOD, ale chcą mieć w swojej strukturze zewnętrznego specjalistę z zakresu ochrony danych osobowych, który zapewni kompleksowe wsparcie z zakresu RODO.

Wsparcie Administratora Danych Osobowych

Propozycja dla tych przedsiębiorców, którzy nie wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych ani innej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych, ale potrzebują stałego doradztwa w tym zakresie.

P. U. GRAFRED oferuje także:

Audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych Administratora  z RODO oparty na normie ISO 27001

 Szkolenia dla pracowników upoważnionych przez ADO do przetwarzania danych osobowych

 Opracowanie  dokumentacji ochrony danych osobowych organizacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa

Formularz kontaktowy

  ____  ______  _____  ____ 
 / __ \ |____ | | ____| | _ \ 
 | | | |   / / | |__  | |_) |
 | | | |  / /  |___ \ | _ < 
 | |__| |  / /   ___) | | |_) |
 \___\_\ /_/   |____/ |____/